Mittasuora Oy:n EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen rekisteri- ja
tietosuojaseloste.

Rekisterinpitäjä

Mittasuora Oy 0757794-5
Puolikkotie 8
02230 Espoo
puh. 09 5613 2910

Yhteyshenkilö

Marja Perkkiö
marja.perkkio@mittasuora.fi

Rrekisterin nimi

Mittasuora Oy:n asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste ja tarkoitus

Henkilötietoja käsitellään rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn välisen sopimuksen
täytäntöönpanemiseksi sekä asiakassuhteen hoitamiseksi.

Rekisterin tietosisältö

Rekisterissä käsiteltäviä tietoja ovat nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero sekä yrityksen tai
organisaation nimi, osoite ja tunnistetiedot.
Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin asiakassuhde on olemassa. Henkilötiedot voidaan
säilyttää myös tätä kauemmin, jos sovellettava lainsäädäntö tai sopimusvelvoitteet kolmansia
osapuolia kohtaan edellyttävät pidempää säilytysaikaa. Tiedot poistetaan, kun niiden edellä
määritelty säilytysaika on kulunut.

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. verkkolomakkeilla lähetetyistä viesteistä,
sähköpostitse, puhelimitse, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas
luovuttaa tietojaan.

Anonyymi verkkoanalytiikka

Anonyymin, verkkovierailua koskevan tiedon keräämiseen käytämme Google Analyticsia.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisterin tietoja ei luovuteta ulkopuolisille. Rekisteri ja rekisterinpitäjän järjestelmä sijaitsevat
EU:n alueella, mutta rekisterinpitäjällä on palvelun toteuttamista varten myös oikeus siirtää
henkilötietoja Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle tietosuojalainsäädännön
mukaisesti.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Asiakastietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla työnsä
puolesta on oikeus käsitellä asiakastietoja. Luvaton pääsy tietoihin estetään käyttäjätunnuksin ja
salasanoin sekä palomuurien ja teknisen suojautumisen avulla. Käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus.
Rekisteritiedot varmuuskopioidaan turvallisesti ja ne ovat palautettavissa tarpeen tullen.
Tietoturvatarkistuksia tehdään säännöllisesti.

Tarkastusoikeus ja muut rekisteröidyn oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus muun muassa

  • tarkastaa itseään koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot
  • oikeus vaatia tietojen oikaisua ja poistamista

lisätietoa osoitteessa https://tietosuoja.fi

Asiaa koskevat pyynnöt tulee toimittaa henkilökohtaisesti tai kirjallisesti rekisterinpitäjän
yhteyshenkilön sähköpostiosoitteeseen.